πŸ•―
CHANGE LOG
Ncmaz ACF fields
<?php
add_action('acf/init', 'ncmazFrontend_acf_add_local_field_groups');
function ncmazFrontend_acf_add_local_field_groups()
{
if (function_exists('acf_add_local_field_group')) :
​
//
acf_add_local_field_group(array(
'key' => 'group_ncmazAudioUrl',
'title' => 'ncmazAudioUrl',
'fields' => array(
array(
'key' => 'field_615317803e567',
'label' => 'audio Url',
'name' => 'audio_url',
'type' => 'url',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => '',
'placeholder' => '',
),
),
'location' => array(
array(
array(
'param' => 'post_format',
'operator' => '==',
'value' => 'audio',
),
),
),
'menu_order' => 0,
'position' => 'normal',
'style' => 'default',
'label_placement' => 'top',
'instruction_placement' => 'label',
'hide_on_screen' => '',
'active' => true,
'description' => '',
'show_in_graphql' => 1,
'graphql_field_name' => 'ncmazAudioUrl',
'map_graphql_types_from_location_rules' => 0,
'graphql_types' => '',
));
​
​
acf_add_local_field_group(array(
'key' => 'group_61531944c1a9f',
'title' => 'ncmazGalleryImgs',
'fields' => array(
array(
'key' => 'field_6153196407eda',
'label' => 'image1',
'name' => 'image_1',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '25',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'url',
'preview_size' => 'thumbnail',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_6153199307edb',
'label' => 'image2',
'name' => 'image_2',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '25',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'url',
'preview_size' => 'thumbnail',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_615319a207edc',
'label' => 'image3',
'name' => 'image_3',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '25',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'url',
'preview_size' => 'thumbnail',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_615319a907edd',
'label' => 'image4',
'name' => 'image_4',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '25',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'url',
'preview_size' => 'thumbnail',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_615319b607ede',
'label' => 'image5',
'name' => 'image_5',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '25',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'url',
'preview_size' => 'thumbnail',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_615319be07edf',
'label' => 'image6',
'name' => 'image_6',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '25',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'url',
'preview_size' => 'thumbnail',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_615319c907ee0',
'label' => 'image7',
'name' => 'image_7',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '25',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'url',
'preview_size' => 'thumbnail',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_615319d207ee1',
'label' => 'image8',
'name' => 'image_8',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '25',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'url',
'preview_size' => 'thumbnail',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
),
'location' => array(
array(
array(
'param' => 'post_format',
'operator' => '==',
'value' => 'gallery',
),
),
),
'menu_order' => 0,
'position' => 'normal',
'style' => 'default',
'label_placement' => 'top',
'instruction_placement' => 'label',
'hide_on_screen' => '',
'active' => true,
'description' => '',
'show_in_graphql' => 1,
'graphql_field_name' => 'ncmazGalleryImgs',
'map_graphql_types_from_location_rules' => 0,
'graphql_types' => '',
));
​
acf_add_local_field_group(array(
'key' => 'group_6153172f84fd0',
'title' => 'ncmazVideoUrl',
'fields' => array(
array(
'key' => 'field_6153174a5583d',
'label' => 'video Url',
'name' => 'video_url',
'type' => 'url',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => '',
'placeholder' => '',
),
),
'location' => array(
array(
array(
'param' => 'post_format',
'operator' => '==',
'value' => 'video',
),
),
),
'menu_order' => 0,
'position' => 'normal',
'style' => 'default',
'label_placement' => 'top',
'instruction_placement' => 'label',
'hide_on_screen' => '',
'active' => true,
'description' => '',
'show_in_graphql' => 1,
'graphql_field_name' => 'ncmazVideoUrl',
'map_graphql_types_from_location_rules' => 0,
'graphql_types' => '',
));
​
acf_add_local_field_group(array(
'key' => 'group_61531796982ba',
'title' => 'ncPostMetaData',
'fields' => array(
array(
'key' => 'field_615319018ab83',
'label' => 'Views Count',
'name' => 'views_count',
'type' => 'number',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => 1,
'placeholder' => '',
'prepend' => '',
'append' => '',
'min' => 1,
'max' => '',
'step' => 1,
),
array(
'key' => 'field_61532afb973d2',
'label' => 'single page style',
'name' => 'single_page_style',
'type' => 'select',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'choices' => array(
1 => '1',
2 => '2',
3 => '3',
),
'default_value' => false,
'allow_null' => 0,
'multiple' => 0,
'ui' => 0,
'return_format' => 'value',
'ajax' => 0,
'placeholder' => '',
),
array(
'key' => 'field_61532b44973d3',
'label' => 'Show right sidebar',
'name' => 'show_right_sidebar',
'type' => 'true_false',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'message' => '',
'default_value' => 0,
'ui' => 1,
'ui_on_text' => '',
'ui_off_text' => '',
),
),
'location' => array(
array(
array(
'param' => 'post_type',
'operator' => '==',
'value' => 'post',
),
),
),
'menu_order' => 0,
'position' => 'normal',
'style' => 'default',
'label_placement' => 'top',
'instruction_placement' => 'label',
'hide_on_screen' => '',
'active' => true,
'description' => '',
'show_in_graphql' => 1,
'graphql_field_name' => 'ncPostMetaData',
'map_graphql_types_from_location_rules' => 0,
'graphql_types' => '',
));
​
acf_add_local_field_group(array(
'key' => 'group_6153167c42978',
'title' => 'ncTaxonomyMeta',
'fields' => array(
array(
'key' => 'field_6153169776754',
'label' => 'color',
'name' => 'color',
'type' => 'select',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'choices' => array(
'pink' => 'pink',
'red' => 'red',
'gray' => 'gray',
'green' => 'green',
'purple' => 'purple',
'indigo' => 'indigo',
'yellow' => 'yellow',
'blue' => 'blue',
),
'default_value' => 'green',
'allow_null' => 0,
'multiple' => 0,
'ui' => 0,
'return_format' => 'value',
'ajax' => 0,
'placeholder' => '',
),
array(
'key' => 'field_615316f276755',
'label' => 'Featured Image',
'name' => 'featured_image',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'array',
'preview_size' => 'medium',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
),
'location' => array(
array(
array(
'param' => 'taxonomy',
'operator' => '==',
'value' => 'all',
),
),
),
'menu_order' => 0,
'position' => 'normal',
'style' => 'default',
'label_placement' => 'top',
'instruction_placement' => 'label',
'hide_on_screen' => '',
'active' => true,
'description' => '',
'show_in_graphql' => 1,
'graphql_field_name' => 'ncTaxonomyMeta',
'map_graphql_types_from_location_rules' => 0,
'graphql_types' => '',
));
​
acf_add_local_field_group(array(
'key' => 'group_6152da3dd9b84',
'title' => 'ncUserMeta',
'fields' => array(
array(
'key' => 'field_6152dc15767fb',
'label' => 'Featured Image',
'name' => 'featured_image',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'array',
'preview_size' => 'medium',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_6153157770fcf',
'label' => 'Background Image',
'name' => 'background_image',
'type' => 'image',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'return_format' => 'array',
'preview_size' => 'medium',
'library' => 'all',
'min_width' => '',
'min_height' => '',
'min_size' => '',
'max_width' => '',
'max_height' => '',
'max_size' => '',
'mime_types' => '',
),
array(
'key' => 'field_6152da69a6827',
'label' => 'ncBio',
'name' => 'nc_bio',
'type' => 'text',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => 'User Bio',
'placeholder' => '',
'prepend' => '',
'append' => '',
'maxlength' => '',
),
array(
'key' => 'field_6153153270fcb',
'label' => 'youtube Url',
'name' => 'youtube_url',
'type' => 'text',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => '/#',
'placeholder' => '',
),
array(
'key' => 'field_6153154770fcc',
'label' => 'twitter Url',
'name' => 'twitter_url',
'type' => 'text',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => '/#',
'placeholder' => '',
),
array(
'key' => 'field_6153155b70fcd',
'label' => 'facebook Url',
'name' => 'facebook_url',
'type' => 'text',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => '/#',
'placeholder' => '',
),
array(
'key' => 'field_6153156b70fce',
'label' => 'instagram Url',
'name' => 'instagram_url',
'type' => 'text',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => '/#',
'placeholder' => '',
),
array(
'key' => 'field_6152da59a6826',
'label' => 'color',
'name' => 'color',
'type' => 'text',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => '',
'placeholder' => '',
'prepend' => '',
'append' => '',
'maxlength' => '',
),
),
'location' => array(
array(
array(
'param' => 'user_form',
'operator' => '==',
'value' => 'all',
),
),
),
'menu_order' => 0,
'position' => 'normal',
'style' => 'default',
'label_placement' => 'top',
'instruction_placement' => 'label',
'hide_on_screen' => '',
'active' => true,
'description' => '',
'show_in_graphql' => 1,
'graphql_field_name' => 'ncUserMeta',
'map_graphql_types_from_location_rules' => 0,
'graphql_types' => '',
));
​
acf_add_local_field_group(array(
'key' => 'group_61543ac682a90',
'title' => 'ncmazMenuCustomFields',
'fields' => array(
array(
'key' => 'field_61543af22200a',
'label' => 'Is Mega Menu',
'name' => 'is_mega_menu',
'type' => 'true_false',
'instructions' => '(Only set/works to menu-location is Primary)',
'required' => 0,
'conditional_logic' => 0,
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'message' => '',
'default_value' => 0,
'ui' => 1,
'ui_on_text' => '',
'ui_off_text' => '',
),
array(
'key' => 'field_61543b1c2200b',
'label' => 'Number Of Posts',
'name' => 'number_of_posts',
'type' => 'number',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => array(
array(
array(
'field' => 'field_61543af22200a',
'operator' => '==',
'value' => '1',
),
),
),
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'default_value' => 10,
'placeholder' => '',
'prepend' => '',
'append' => '',
'min' => '',
'max' => '',
'step' => '',
),
array(
'key' => 'field_61543b4c2200c',
'label' => 'Taxonomies',
'name' => 'taxonomies',
'type' => 'taxonomy',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => array(
array(
array(
'field' => 'field_61543af22200a',
'operator' => '==',
'value' => '1',
),
),
),
'wrapper' => array(
'width' => '',
'class' => '',
'id' => '',
),
'show_in_graphql' => 1,
'taxonomy' => 'category',
'field_type' => 'multi_select',
'allow_null' => 0,
'add_term' => 0,
'save_terms' => 0,
'load_terms' => 0,
'return_format' => 'object',
'multiple' => 0,
),
array(
'key' => 'field_61543bd32200d',
'label' => 'Show Tab Filter',
'name' => 'show_tab_filter',
'type' => 'true_false',
'instructions' => '',
'required' => 0,
'conditional_logic' => array(
array(
array(
'field' => 'field_61543af22200a',
'operator' => '==',
'value' => '1',
),
),
),
'wrapper' => array(
'width'